Beranda Headline Letusan Perang di 17 Ramadan, Inilah Nama-Nama Pasukan Rasulullah yang Bersimbah Darah...

Letusan Perang di 17 Ramadan, Inilah Nama-Nama Pasukan Rasulullah yang Bersimbah Darah Di Perang Badar

Harakah.idPerang Badar konon adalah perang paling besar dan paling sulit yang pernah dihadapi Rasulullah dan para sahabatnya. Perang legendaris itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan.

Perang Badar bukan perang biasa. Bayangkan saja, Rasulullah hanya membawa 300 orang untuk menghadapi musuh dengan jumlah pasukan mencari ribuan. Secara kasat mata, ini bukan peperangan, tapi pembantaian.

Tapi perang bukan melulu soal jumlah. Ada banyak faktor kememangan. Penguasaan medan pertempuran, taktik dan strategi yang jitu dan tekad pasukan, adalah faktor yang lebih penting dari sekedar jumlah. Dan Perang Badar menunjukkan itu.

Dalam Perang Badar, Rasulullah hanya membawa 313 pasukan termasuk Rasulullah sendiri. Pasukan Perang Badar terdiri dari 82 sahabat muhajirin, 61 orang dari suku Aus, dan 170 dari suku Khazraj. Tepat pada tanggal 13 Maret 624 M atau 17 Ramadan 2 H, Perang Badar meletus.

Berikut adalah nama ke 313 pasukan Perang Badar yang telah meninggalkan tonggak sejarah emas bagi umat Muslim di masa-masa setelahnya;

1. Sayyiduna Muhammad Rasulullah, 2. Abu Bakar as-Shiddiq ra, 3. Umar bin al-Khattab ra, 4. Utsman bin Affan ra, 5. Ali bin Abu Tholib ra, 6. Talhah bin ‘Ubaidillah ra, 7. Bilal bin Rabbah ra, 8. Hamzah bin Abdul Muttolib ra, 9. Abdullah bin Jahsyi ra, 10. Al-Zubair bin al-Awwam ra, 11. Mus’ab bin Umair bin Hasyim ra, 12. Abdur Rahman bin ‘Auf ra, 13. Abdullah bin Mas’ud ra, 14. Sa’ad bin Abi Waqqas ra, 15. Abu Kabsyah al-Faris ra, 16. Anasah al-Habsyi ra, 17. Zaid bin Harithah al-Kalbi ra, 18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi ra, 19. Abu Marthad al-Ghanawi ra, 20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib ra, 21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib ra, 22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib ra, 23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttolib ra, 24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah ra, 25. Subaih (maula Abi ‘Asi bin Umaiyyah) ra, 26. Salim (maula Abu Huzaifah) ra, 27. Sinan bin Muhsin ra, 28. ‘Ukasyah bin Muhsin ra, 29. Sinan bin Abi Sinan ra, 30. Abu Sinan bin Muhsin ra, 31. Syuja’ bin Wahab ra, 32. ‘Utbah bin Wahab ra, 33. Yazid bin Ruqais ra 34. Muhriz bin Nadhlah ra, 35. Rabi’ah bin Aksam ra, 36. Thaqfu bin Amir ra, 37. Malik bin Amir ra, 38. Mudlij bin Amir ra, 39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i ra, 40. ‘Utbah bin Ghazwan ra, 41. Khabbab (maula ‘Utbah bin Ghazwan) ra, 42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi ra, 43. Sa’ad al-Kalbi (maula Hathib) ra, 44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah ra, 45. Umair bin Abi Waqqas ra, 46. Al-Miqdad bin ‘Amru ra, 47. Mas’ud bin Rabi’ah ra, 48. Zus Syimalain Amru bin Amru ra, 49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi ra, 50. Amir bin Fuhairah ra.

51. Suhaib bin Sinan ra, 52. Abu Salamah bin Abdul Asad ra, 53. Syammas bin Uthman ra, 54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam ra, 55. Ammar bin Yasir ra, 56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i ra,57. Zaid bin al-Khattab ra, 58. Amru bin Suraqah ra, 59. Abdullah bin Suraqah ra, 60. Sa’id bin Zaid bin Amru ra, 61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) ra, 62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi ra, 63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli ra, 64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli ra, 65. Amir bin Rabi’ah ra, 66. Amir bin al-Bukair ra, 67. Aqil bin al-Bukair ra, 68. Khalid bin al-Bukair ra, 69. Iyas bin al-Bukair ra, 70. Uthman bin Maz’un ra, 71. Qudamah bin Maz’un ra, 72. Abdullah bin Maz’un ra, 73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un ra, 74. Ma’mar bin al-Harith ra, 75. Khunais bin Huzafah ra, 76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm ra 77. Abdullah bin Makhramah ra 78. Abdullah bin Suhail bin Amru ra, 79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah ra, 80. Hatib bin Amru ra, 81. Umair bin Auf ra 82. Sa’ad bin Khaulah ra, 83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah ra, 84. Amru bin al-Harith ra, 85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah ra, 86. Safwan bin Wahab ra, 87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah ra, 88. Sa’ad bin Muaz ra, 89. Amru bin Muaz ra, 90. Al-Harith bin Aus r,a 91. Al-Harith bin Anas ra, 92. Sa’ad bin Zaid bin Malik ra, 93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi ra, 94. ‘Ubbad bin Waqsyi ra 95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi ra, 96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz ra, 97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi ra, 98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj ra, 99. Salamah bin Aslam bin Harisy ra, 100. Abul Haitham bin al-Tayyihan ra.

101. ‘Ubaid bin Tayyihan ra, 102. Abdullah bin Sahl ra, 103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid ra, 104. Ubaid bin Aus ra, 105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd ra 106. Mu’attib bin ‘Ubaid ra, 107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi ra, 108. Mas’ud bin Sa’ad ra, 109. Abu Absi Jabr bin Amru ra, 110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi ra, 111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah ra 112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail ra, 113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid ra 114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar ra 115. Sahl bin Hunaif bin Wahib ra 116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir ra 117. Mubasyir bin Abdul Munzir ra 118. Rifa’ah bin Abdul Munzir ra 119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man ra 120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy ra 121. Rafi’ bin Anjadah ra 122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid ra 123. Tha’labah bin Hatib ra 124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah ra 125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi ra 126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi ra 127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi ra 128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi ra 129. Asim bin Adi al-Ba’lawi ra 130. Jubr bin ‘Atik ra 131. Malik bin Numailah al-Muzani ra 132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi ra 133. Abdullah bin Jubair ra 134. Asim bin Qais bin Thabit ra 135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man ra 136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man ra 137. Salim bin Amir bin Thabit ra 138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah ra 139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man ra 140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah ra 141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah ra 142. Sa’ad bin Khaithamah ra 143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah ra 144. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) ra 145. Al-Harith bin Arfajah ra 146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair ra 147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru ra 148. Abdullah bin Rawahah ra 149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah ra 150. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah ra.

151. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah ra 152. Subai bin Qais bin ‘Isyah ra 153. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah ra 154. Abdullah bin Abbas ra 155. Yazid bin al-Harith bin Qais ra 156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah ra 157. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah ra 158. Huraith bin Zaid bin Tha’labah ra 159. Sufyan bin Bisyr bin Amru ra 160. Tamim bin Ya’ar bin Qais ra 161. Abdullah bin Umair ra 162. Zaid bin al-Marini bin Qais r 163. Abdullah bin ‘Urfutah ra 164. Abdullah bin Rabi’ bin Qais ra 165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai ra 166. Aus bin Khauli bin Abdullah ra 167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru ra 168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah ra 169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid ra 170. Amir bin Salamah ra 171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad ra 172. Amir bin al-Bukair ra 173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah ra 174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan ra 175. ‘Ubadah bin al-Somit ra 176. Aus bin al-Somit ra 177. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah ra 178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus ra 179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah ra 180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam ra 181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam ra 182. Amru bin Iyas ra 183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru ra 184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy ra 185. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah ra 186. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah ra 187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid ra 188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah ra 189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais ra 190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah ra 191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan ra 192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus ra 193. Ka’ab bin Humar al-Juhani ra 194. Dhamrah bin Amru ra 195. Ziyad bin Amru ra 196. Basbas bin Amru ra 197. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi ra 198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru ra 199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh ra 200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh ra.

201. Tamim (maula Khirasy bin al-Shimmah) ra 202. Abdullah bin Amru bin Haram ra 203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh ra 204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh ra 205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh ra 206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid ra 207. Hubaib bin Aswad ra 208. Thabit bin al-Jiz’i ra 209. Umair bin al-Harith bin Labdah ra 210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur ra 211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’ ra 212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’ ra 213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais ra 214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr ra 215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr ra 216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i ra 217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i ra 218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr ra 219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr ra 220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah ra 221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid ra 222. Sawad bin Razni bin Zaid ra 223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram ra 224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram ra 225. Abdullah bin Abdi Manaf ra 226. Jabir bin Abdullah bin Riab ra 227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man ra 228. An-Nu’man bin Yasar ra 229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir ra 230. Qutbah bin Amir bin Hadidah ra 231. Sulaim bin Amru bin Hadidah ra 232. Antarah (maula Qutbah bin Amir) ra 233. Abbas bin Amir bin Adi ra 234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad ra 235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais ra 236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah ra 237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus ra 238. Qais bin Mihshan bin Khalid ra 239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid ra 240. Jubair bin Iyas bin Khalid ra 241. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman ra 242. ‘Uqbah bin Uthman bin Khaladah ra 243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid ra 244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih ra 245. Al-Fakih bin Bisyr ra 246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah ra 247. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah ra 248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah ra 249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah ra 250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan ra.

251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan ra 252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan ra 253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah ra 254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan ra 255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid ra 256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir ra 257. Khalifah bin Adi bin Amru ra 258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan ra 259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari ra 260. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man ra 261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid ra 262. Suraqah bin Ka’ab bin Abdul Uzza ra 263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru ra 264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani ra 265. Mas’ud bin Aus bin Zaid ra 266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid ra 267. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid ra 268. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah ra 269. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah ra 270. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah ra 271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah ra 272. Abdullah bin Qais bin Khalid ra 273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani ra 274. Ishmah al-Asyja’i ra 275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi ra 276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man ra 277. Tha’labah bin Amru bin Mihshan ra 278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru ra 279. Ubai bin Ka’ab bin Qais ra 280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais ra 281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram ra 282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit ra 283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl ra 284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit ra 285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith ra 286. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi ra 287. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik ra 288. Abu Salit bin Usairah bin Amru ra 289. Thabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik ra 290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid ra 291. Muhriz bin Amir bin Malik ra 292. Sawad bin Ghaziyyah ra 293. Abu Zaid Qais bin Sakan ra 294. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim ra 295. Sulaim bin Milhan ra 296. Haram bin Milhan ra 297. Qais bin Abi Sha’sha’ah ra 298. Abdullah bin Ka’ab bin Amru ra 299. ‘Ishmah al-Asadi ra 300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik ra.

301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah ra 302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah ra 303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud ra 304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru ra 305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah ra 306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud ra 307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal ra 308. Ka’ab bin Zaid bin Qais 309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi ra 310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan ra 311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah ra 312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj ra 313. Oleh bin Syuqrat ra (khadam Nabi).

Dalam banyak riwayat kita akan menemukan banyak hadis mengenai keutamaan Ahlu Badar dan mereka yang terlibat dalam Perang Badar. Mulai dari kedudukan mulia yang mereka peroleh sampai jaminan diselamatkan dari api neraka sekaligus masuk surga.

Jadi itulah nama-nama pasukan Rasulullah di Perang Badar.

REKOMENDASI

Surah Yang Dianjurkan dan Disunnahkan Dibaca Dalam Pelaksanaan Salat Idul Fitri

Harakah.id - Dalam pelaksanaan salat idul fitri, ada surah-surah yang sunnah dan dianjurkan untuk dibaca. Surah apa saja? Simak artikel di...

Mendamaikan [Kembali] Hisab dan Rukyat, Dua Metode Penentuan Awal-Akhir Bulan Dalam Penanggalan Hijriyah

Harakah.id - Hisab dan Rukyat adalah dua metode yang masyhur digunakan untuk menentukan awal dan akhir dalam penanggalan Hijriyah. Termasuk dalam...

Secercah Kisah Imam al-Bukhari dan Bapaknya; Catatan Singkat Sorogan Buku “Commentary of Forty Hadiths...

Harakah.id - Imam al-Bukhari adalah salah satu ulama yang kontribusinya tidak lagi bisa kita pertanyakan. Kitabnya, Sahih al-Bukhari, adalah kitab sahih...

Apakah Boleh Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Uang Pinjaman Dari Rentenir?

Harakah.id - Apakah boleh membayar zakat dengan uang pinjaman dari rentenir, maka sebenarnya tak perlu ditanyakan, karena dia bukan tergolong orang...

TERPOPULER

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Kenapa Orang Indonesia Hobi Baca Surat Yasin? Ternyata Karena Ini Toh…

Harakah.id - Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia. Dalam setiap kesempatan, Surat Yasin hampir menjadi bacaan...