Beranda Sajian Utama Sejarah Lengkap Perkembangan Mazhab Maliki, Mazhab Fikih Tertua yang Dianut Hingga Kini

Sejarah Lengkap Perkembangan Mazhab Maliki, Mazhab Fikih Tertua yang Dianut Hingga Kini

Harakah.id Inilah sejarah lengkap perkembangan mazhab Maliki. Salah satu mazhab fikih tertua di antara keempat mazhab fikih yang masih dianut oleh banyak orang hingga hari ini.

Sejarah lengkap perkembangan Mazhab Maliki tentunya harus dimulai dari pendirinya, Imam Malik.

Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H. pada era pemerintahan Dinasti Umayyah. Beliau mengalami masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (w. 101 H.) yang membuatnya terkesan. Ketika kekuasaan telah beralih kepada Dinasti Abbasiyyah, ada yang bertanya tentang apakah rakyat harus membela pemerintah atau memberontak bersama para pemberontak.

Imam Malik menjawab, “Jika mereka memberontak kepada pemerintah seperti Umar bin Abdul Aziz, maka bergabunglah dengan pemerintah memerangi mereka. Jika tidak, maka tinggalkan mereka. Allah akan menghukum penguasa yang lalim dengan oposan yang juga lalim. Kemudian Allah akan menghukum keduanya.”

Sejarah Lengkap Perkembangan Mazhab Maliki dan Situasi Kekuasaan Kala Itu

Abu Zahrah menjelaskan bahwa pada dasarnya, penguasa pada masa Imam Malik, baik pemerintahan Umayyah maupun Abbasiyyah, sudah melenceng dari garis kekhalifahan. Kekhalifahan mengatur perpindahan kekuasaan didasarkan kepada musyawarah yang demokratis. Namun, dalam praktiknya yang terjadinya adalah pewarisan kekuasaan dari ayah ke anak yang mencerminkan sistem monarkhi. Jika tidak demikian, biasanya perpindahan kekuasan terjadi melalui proses kudeta. Karena itu, Imam Malik memandang bahwa kekuasaan apapun saat itu telah adalah kekuasaan yang lalim dan menyimpang dari rel syariah.

Sekalipun hidup dalam dua masa yang penuh gejolak, Imam Malik dapat memperoleh pendidikan yang baik di kota Madinah. Imam Malik tidak pernah belajar selain di Madinah. Hal ini karena Madinah telah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Justru orang-orang dari Madinah harus datang ke kota tersebut untuk belajar tentang Islam. Ketekunan Imam Malik menghantarkannya menjadi ulama kharismatik yang menarik perhatian banyak orang. Baik dari kota Madinah maupun luar Madinah. Di sinilah Imam Malik mengajarkan ajaran Islam, dasar-dasar hukum dan metode perumusan hukum Islam. Imam Malik kemudian dikenal sebagai Imam Dar Al-Hijrah (Penghulu Ulama Madinah-Bumi Hijrah). Selain piawai dalam merumuskan hukum, Imam Malik juga seorang pendidik yang berhasil. Banyak murid-muridnya yang kemudian mewarisi metode perumusan hukumnya, lalu dengan setia menyebarkan mazhabnya ke penjuru dunia Islam. Bahkan, ada di antaranya yang kemudian menjadi pendiri mazhab fikih tersendiri seperti Imam Al-Syafi’i (w. 204 H.).

Dalam merumuskan hukum fikih, Imam Malik merujuk kepada Alquran, hadis Nabi, ijma, qiyas, praktik penduduk Madinah, mashlahah mursalah (maslahat), ‘urf (tradisi), dan saddu dzari’ah (upaya pencegahan).

Tiga hal yang membantu perkembangan mazhab Maliki yang dirangkum dalam judul Sejarah Perkembangan Mazhab Malik. Pertama, pemikiran Imam Malik yang terkodifikasi dengan baik. Imam Malik menulis kitab yang memuat pandangan-pandangan fikihnya. Salah satunya adalah kitab Al-Muwaththa’. Kitab ini berisi hadis-hadis Nabi Muhammad saw. dan fatwa para sahabatnya yang menjadi dasar fatwa Imam Malik. Karena isinya didominasi hadis-hadis Nabi, banyak pihak yang menyebut Al-Muwaththa’ sebagai karya dalam bidang hadis dibanding sebuah karya dalam fikih. Karya lain Imam Malik adalah kitab Al-Mudawwanah. Kitab ini membuat fatwa-fatwa Imam Malik yang mencapai kurang lebih 6200 yang disistematisasi berdasarkan tema-tema fikih seperti yang dikenal saat ini. Pengamatan sederhana terhadap kitab-kitab tersebut dengan mudah menemukan jawaban mengapa mazhab Malik sering dijuluki dengan mazhab Ahlul Atsar atau Ahli Hadis. Seringkali sebutan ini dibandingkan dengan mazhab Ahlur Ra’yi, yang merujuk kepada mazhab Hanafi. Dalam beberapa abad, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi bersaing memperebutkan pengaruh masyarakat Muslim seperti dapat ditemukan di Afrika Utara dan Andalusia.

Tokoh Terkemuka Mazhab Maliki

Kedua, murid-murid yang berdedikasi menyebarkan fatwa dan metode berfikir mazhab. Abu Zahrah dalam buku Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyyah mencatat di antara murid Imam Malik yang berjasa menyebarkan mazhabnya ke Mesir adalah Usman bin Hakam Al-Judzami (w. 163 H.), Abdurrahman bin Al-Qasim (w. 191 H.), dan Abdurrahim bin Khalid (w. 163 H.). Usman bin Hakam Al-Judzami membawa fikih aliran Maliki ke Mesir. Usaha menyebarkan mazhab Maliki dilanjutkan Abdurrahman bin Al-Qasim. Pada era Abdurrahman bin Al-Qasim, mazhab Maliki berhasil menggeser dominasi mazhab Hanafi yang terlebih dahulu berkembang. Pada tahun 200 Hijriah, mazhab Syafi’i menggeser dominasi mazhab Malik. Sekalipun bersaing dengan mazhab Syafi’i, pengaruh mazhab Malik masih cukup kuat dibanding mazhab Hanafi. Keduanya menjadi dua mazhab yang paling banyak dianut di Mesir. Al-Maqrizi mencatat bahwa kedua mazhab selalu menjadi rujukan umat Muslim di Mesir. Ulama kedua mazhab mengisi posisi-posisi penting dalam kehakiman.

Keterlibatan Negara dalam Sejarah Lengkap Perkembangan Mazhab Maliki

Ketiga, keterlibatan penguasa dalam penyebaran mazhab. Hal ini dapat dipotret dalam perkembangan mazhab Maliki di wilayah Afrika Utara dan Andalusia. Tunisia dan sekitarnya, yang masuk dalam wilayah Afrika Utara, pada mulanya didominasi pengikut mazhab Hanafi. Belakangan, pengaruhnya digeser oleh mazhab Maliki. Mazhab Maliki mencapai puncak pengaruhnya ketika Al-Mu’izz bin Badis (w. 454 H.) menguasai Tunisia dan sekitarnya. Keterlibatan kekuasaan dalam penyebaran mazhab Malik juga terjadi di Andalusia.

Abu Zahra mencatat, Yahya bin Yahya Al-Laitsi (w. 234 H.), murid Imam Malik punya hubungan dekat dengan penguasa Dinasti Umayyah di Andalusia. Beliau diangkat menjadi hakim berpengaruh. Pengangkatan hakim baru selalu melalui rekomendasi dari beliau.

Tradisi Ibadah Dalam Mazhab Maliki

Sampai saat ini, mazhab Malik masih mendominasi praktik keagamaan umat Islam di Afrika Utara dan pantai barat Afrika. Ali Mustafa Yaqub dalam buku Islam di Maroko, mencatat praktik keagamaan yang dipengaruhi mazhab Maliki di negeri tersebut. Pertama, di setiap masjid hampir selalu ada batu yang disediakan untuk bertayamum.

Tayamum adalah cara mensucikan diri ketika tidak mungkin dilakukan wudu dengan air. Tayamum dalam mazhab Syafi’i, sebagaimana dianut masyarakat Muslim di Indonesia, hanya boleh dengan menggunakan debu. Butir halus tanah. Berbeda dengan mazhab Maliki yang mengizinkan tayamum dengan benda-benda yang berasal dari bumi seperti batu.
Kedua, azan tiga kali saat hendak melaksanakan salat fardu. Praktik ini termasuk masalah khilafiyah, bahkan di kalangan ulama mazhab Maliki.

Sebagian ulama mazhab Maliki menggolongkannya dalam amalan bidah. Namun, sebagian lain membolehkan dengan sejumlah argumen. Salah satunya, penambahan azan dalam pelaksanaan salat Jumat. Pada masa Nabi Muhammad, salat Jumat dimulai dengan dua kali azan. Namun, pada masa Usman bin Affan, ditambahkan satu azan lagi yang sering disebut “azan ketiga”. Selain itu, pada masa Nabi saw. beliau memerintahkan tiga orang muazin untuk mengumandangkan azan. Ada kemugkinan ketiganya mengumandangkan azan secara berurutan atau secara bersamaan. Dengan demikian, praktik semacam ini telah berlangsung sejak masa Rasulullah Saw, itulah sejarah perkembangan dari Mazhab Maliki.

Jadi itulah sejarah lengkap perkembangan Mazhab Maliki. Semoga bermanfaat…

[TheChamp-Sharing]

[TheChamp-FB-Comments]

REKOMENDASI

Ketika Perempuan Menggugat dan Tuhan Mendengarnya, Kisah Khaulah Binti Tsa’labah

Harakah.id - Kisah perempuan yang menyuarakan keadilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw yang diabadikan kisahnya dalam al-Qur’an, yaitu dalam Qs....

2 Ummahatul Mukminin yang Terkenal Sebagai Muslimah Bekerja

Harakah.id - Muslimah yang memilih bekerja di era modern ini dapat meneladani kehidupan mereka. Mereka punya keahlian profesional, mereka beriman dan berakhlak...

Ini Risalah Lengkap Syaikhul Azhar Mengkritik Keras Keputusan Taliban Melarang Pendidikan Perempuan

Harakah.id - Salah satu yang mengeluarkan kritik adalah Syaikhul Azhar, Syaikh Ahmad Tayeb. Berikut adalah pernyataan lengkap beliau. Berbagai...

Mengagetkan! Habib Rizieq Menolak Diajak Demo, Ingin Fokus Ibadah

Harakah.id - Kalau bentuknya demo, kalian saja yang demo. Gak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Habib Rizieq Menolak Diajak Demo....

TERPOPULER

Tradisi Tahlilan 3, 7, 40, 100 Hari Kematian dalam Islam

Harakah.id - Sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat Muslim, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, selalu diadakan...

Mengapa Ada Anak Kiai Tapi Tidak Berjilbab, Inilah Penjelasan Gus Baha’

Harakah.id - Para istri, puteri hingga santriwati pondok pesantren di Indonesia umumnya mengenakan penutup kepala dan baju tertutup, tetapi dengan membiarkan...

Empat Kelompok Kristen Radikal di Indonesia, Dari Konflik Lokal Hingga Terkait Jaringan Transnasional

Harakah.id - Ada beragam jenis radikalisme. Radikalisme agama salah satunya. Setiap agama memiliki kelompok radikal, meskipun pada umumnya minoritas dalam kelompok...

Mengenal Istilah Ijtihad dan Mujtahid Serta Syarat-Syaratnya

Harakah.id - Ijtihad dan Mujtahid adalah dua terminologi yang harus dipahami sebelum mencoba melakukannya. Hari ini kita banyak mendengar kata...